Technické údaje haly

Rozměry haly:

Kapacita objektu:

délka:
šířka:
výška světlá:
spodní táhlo:
rozměr ledové plochy:
zastavěná plocha:
obestavěný prostor:
plocha zájmového území:
78,5 m
36,6 m
10,4 m
7,0 m
56 x 27m
2 941 m2
32 300 m3
13 250 m2
tribuny (stání,sezení)max:
ochoz a restaurace max.:
klubovna 2.NP max.:
restaurace:
Šatny  hráči:
veřejnost:
 
653 osob
100 osob
39 osob
30 míst
6 šaten
1 šatna

Situace:

Inženýrské sítě:

počet parkovacích stání:
plocha vozovky:
plocha parkoviště:
plocha zeleně:
plocha chodníků :
43 míst
1 900 m2
500 m2
2 650 m2
550 m2
přípojka dešťové kanalizace
přípojka splaškové kanalizace
přípojka vodovodu
přípojka plynovodu
veřejné osvětlení
přípojka Český Telecom a.s.
přípojka NN
přípojka VN 22 kV
trafostanice 22,0 / 0,4 kV – 630 
 

GENERÁLNÍ DODAVATEL

METROSTAV a.s., divize 9
Praha 7
Ing. Jan Šunka – hlavní manažer stavby
Ing. Prudil – stavbyvedoucí

Generální projektant
PPP, spol. s r. o.
Masarykovo n.1544
530 02 Pardubice
tel.: 466 530 211
www.pppczech.cz

Inženýrská činnost
Piis s.r.o.
Husova 168
530 03 Pardubice
tel.:466 260 166
www.piis.cz

HLAVNÍ SUBDODAVATELÉ
ŽS a.s. Brno, divize PS Olomouc ocelová konstrukce haly, monolitické betonové konstrukce
TERMOMONT s.r.o., Litomyšl
chlazení ledové plochy
STRABAG a.s., záv. Rychnov n/Kn.
komunikace a zpevněné plochy

TERMÍNY ZAHÁJENÍA DOKONČENÍ DÍLA
Zahájení stavby: 07/2004
Dokončení stavby: 5/2005
Zahájení zkuš. provozu: 1/2005
Lhůta výstavby: 11 měsíců