Architektonická podoba

Architektonická podoba zimního stadionu v Lanškrouně

Konečná podoba zimního stadionu v Lanškrouně je výsledkem obsáhlých konzultací nad množstvím variant umístění stavby, nad dispozičním, konstrukčním i architektonickým řešením. Výsledkem je budova, jejíž podoba a i barevnost byly založeny na maximální jednoduchosti tak, aby zapadla do krajinného rámce za městem a byla výraznou dominantou celé oblasti. Přístup ke stadionu je zajištěn okružním parkovištěm kolem travnaté plochy, uprostřed kterého je možné konat další sportovní akce. Kompaktní hmotové uspořádání objektu obráceného k městu kratší štítovou stranou je zvýrazněno propsáním oblouku zastřežení do štítové fasády. Plechová stříbrná fasáda je členěna horizontálními obdélníky, pouze v místě vystupujícího oblouku budou svisle umístěné lamely. Okna jsou do objektu navržena jen v omezené míře tak, aby slunce zbytečně neohřívalo interiér haly. Proto bude osvětlení zajišťovat především severní pásové okno. Jedinou částí vystupující z obdélné stavby je zdůrazněný vstup do zimního stadionu, který je řešen jako předsazená modrá deska před stříbrnou fasádu. V modré desce jsou umístěny dveře hlavního vstupu a okno pokladny. Za touto deskou jsou ukryty ocelové schody, které vedou na terasu nad vstupem, odkud je možné bez ohledu na provoz zimního stadionu vstoupit do restaurace v patře. Nad terasou i nad vstupem je na vysokých sloupech vytvořen přístřešek proti dešti. V interiéru je nejdůležitějším prvkem konstrukční systém zastřežení haly. Ten je vytvořen jako ocelová oblouková konstrukce s příhradovými nosníky. Jsou kříženy tak, aby vytvářely jemnou síťovou konstrukci, jakousi síťovou klenbu s velice elegantními styčníky. Všechny segmenty příhradových nosníků jsou identické, spojené přírubovými styčníky a natřeny stříbrnou barvou tak, aby výrazněji vystupovaly proti tmavému dřevěnému bednění střechy. Po kratších stranách haly jsou vytvořeny samostatné objekty, které skrývají na jedné straně technologické zázemí zimního stadionu a na straně druhé šatny, koupelny a restauraci s terasou směrem k ledové ploše. Restaurace je dále vybavena oknem pro panoramatický výhled na město. Také v interiéru převládají jednoduché barvy odkazující na přirozenou barevnost použitých materiálů, tedy ocel stříbrná, dřevo hnědočervené, zdi bílé a šedé. Barevnost v interiéru budou vytvářet pouze dva modré pruhy na terasách obou bočních objektů a pak především bílá ledová plocha s předpokládanými barevnými logy sponzorů. Věřím, že uživatelé Haly Bóži Modrého ocení jednoduchost a účelnost uspořádání interiéru i vnější podobu stadionu. (Poděkování patří především vedení města, lanškrounským hokejistům a projekční společnosti PPP zvláště pak Ing. Holancové, hlavní inženýrce projektu.)

Přemysl Kokeš, architekt

Vývoj virtuální podoby zimního stadionu

První návrhy byly prováděny je.tě na parcelu původního kluziště, v místě, kde dnes stojí diskont Lidl. Ty byly nejprve provedeny projekční kanceláří BKN Vysoké Mýto a v dal.í fázi kreslil varianty a možnosti usazení v terénu ji. architekt Koke.. Poté, co se rozhodlo o přemístění zimního stadionu za Střelnici, byly vypracovány studie umístění haly v několika variantách, a to zároveň s umístěním lehkoatletického stadionu. Nakonec se po dohodě s obyvateli okolní zástavby vybralo místo na vršku, kde první návrhy předpokládaly umístění haly delší stranou k městu s využitím terénní nerovnosti, která se měla propsat také do asymetrického tvaru střechy. Po podrobném zaměření a optimalizaci objemu výkopových prací bylo rozhodnuto, .e hala bude posunuta dále od nově zbudované komunikace tak, aby její kratší strana byla obrácena k městu a aby bylo možné před halou vytvořit dal.í plochu pro sportovní vyžití. Postupně se měnily dispozice i koncepce zastřešení a. po současnou jednoduchou hmotu objektu s obloukovou, příhradovými nosníky krásně síťovanou střechou.

Přemysl Kokeš, architekt

PAMĚTNÍ DESKA ING. BOHUMILA MODRÉHO

Kompozice pamětní desky je tvořena diagonálou, při pohledu z levého horního rohu do spodního pravého. V horní části je horizontálně umístěn text Ing. Bohumil Modrý. Potom následuje reliéf s letopočtem 1916 v levém horním rohu a v pravém dolním rohu úmrtí 1963. Mezi těmito letopočty je ve střední části umístěn znak České republiky . český lev ve skoku s prsním štítkem Slovenské republiky, který je proveden vrypem, portrét a figura je vysoký reliéf. Tento symbol je obrácen směrem doleva. V pravé části, která zaplňuje shora polovinu plochy, je profilový portrét Ing. B. Modrého. V levé části dole je postava brankáře, na ni. Navazuje text: Legendární hokejový brankář československé reprezentace, čestný občan města Lanškrouna. Původní model byl vytvořen v sádře a odlit do bronzu, s povrchovou úpravou na starobronz. Tato pamětní deska je upevněna na podkladové pískovcové desce o rozměru 120 x 75 cm a osazena při vchodu do sportovního areálu Haly B. Modrého po pravé straně.

Zhotovení pamětní desky financovala společnost Metrostav, a.s.